ПРОЕКТИРАНЕ

       Изготвяне на пълна проектна документация включваща:
1. Изготвяне на проекти по част "ТЕХНОЛОГИЧНА" - изготвяне на методика за отглеждане, брой и вид на басейните в зависимост от вида на стопанството.
2. Изготвяне на проекти по част "Геодезия" - трасировъчен план и вертикална планировка.
3. Изготвяне на проект по част "Хидротехническа" - разположение на съоръженията и конструктивно оформяне.
4. Изготвяне на проект по част "Захранване с вода и отвеждане на преливни води" - план на водохващане, тресета на довеждащи съоръжения, преливни съоръжения.
5. Изготвяне на проект по част "ПБЗ"
6. Изготвяне на проект по част "Мониторинг" - влияние върху подземните води, филтрация.
7. Изготвяне на подробни количествени сметки.
8. Съгласуване.